Cty Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu ở Quận Ninh Kiều