Đường Thân Thừa Quý, Tỉnh Lạng Sơn, Lạng Sơn

Bản đồ đến Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất